PRZEGLĄDY BUDOWLANE

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy właścicieli i zarządców obiektów, które zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2013.1409 ze zmianami) są objęte obowiązkiem przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego obiektu.

Korzystając z usług naszej firmy mają Państwo pewność wykonania usługi w zadeklarowanym terminie zgodnie z obowiązującym prawem oraz dbałością o każdy szczegół, co jest niezmiernie ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo budowli.

 

DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA NASZEJ FIRMY

Pracujemy dla klientów indywidualnych oraz sieciowych, których obiekty zlokalizowane są na terenie całego kraju. Prowadzimy szkolenia oraz pomagamy w przygotowaniu i prowadzeniu książek obiektów budowlanych. Naszym Klientom oferujemy długofalową współpracę polegającą na przejęciu obowiązków związanych z prowadzeniem książek obiektów oraz dbaniem o terminowe wykonywanie przeglądów budowlanych.

 

TERMINY REALIZACJI – BAZA OBIEKTÓW DPB

W związku z bardzo dużą ilością wykonywanych kontroli obiektów, jako jedyni na rynku wprowadziliśmy innowacyjny system DPB. System ten monitoruje daty kolejnych przeglądów, posiada archiwum protokołów w wersji elektronicznej oraz historie fotograficzną usterek. Baza ta pozwala na coroczną szczegółową kontrolę sprawdzanego obiektu wraz z porównaniem fotograficznym historii obiektu (naprawy jego uszkodzeń i ich jakości, jak i zmiany stanu technicznego w przeciągu ostatnich lat). Dzięki systemowi DPB to my za Państwa dbamy o terminowe wykonanie kolejnych, niezbędnych przeglądów budowlanych.

 

KOMPETENCJE

Pracujemy dla najlepszych, zatrudniamy tylko wysoko wykwalifikowanych inżynierów, których wiedza i doświadczenie jest do Państwa dyspozycji. Okresowe kontrole oraz dokumenty pokontrolne powstają z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

 

KONKURENCYJNOŚĆ

Ze względu na dużą różnorodność zleceń oferta cenowa konstruowana jest indywidualnie na podstawie zakresu elementów kontroli, w oparciu o powierzchnię użytkową. Możemy jednak zapewnić, że nasza oferta jest jedną z najkorzystniejszych na rynku.

 

KOMPLEKSOWOŚĆ

Możecie Państwo również liczyć na nas w każdej sprawie związanej z dokumentacją budowlaną czy geodezyjną Państwa obiektów.

Oferujemy doradztwo zarówno techniczne, jak i formalno – prawne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU W CELU PRZYGOTOWANIA WYCENY ORAZ BEZPŁATNYCH KONSULTACJI.

 

 

PODSTAWA PRAWNA – USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r.

 

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

5) (uchylony);

6) (uchylony).