CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

JAKIE OBIEKTY OBJĘTE SĄ OBOWIĄZKIEM POSIADANIA ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO?

 • budynki nowe i oddawane do użytkowania,
 • budynki istniejące i lokale podlegające zbyciu, sprzedaży lub najmowi,
 • budynki, których charakterystyka energetyczna uległa zmianie w wyniku przebudowy lub modernizacji.

CZYM JEST ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

 

Ustawa z dnia 19 września 2007 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr. 191 z dnia 18 października 2007 r. poz. 1373) wprowadza w Polsce system świadectw energetycznych dla budynków o różnej funkcji i przeznaczeniu, ich samodzielnych części) oraz lokali mieszkalnych, a także system kontroli źródeł ciepła (kotłów) i urządzeń klimatyzacyjnych.Przepisy ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ta dyrektywa jest jednym z elementów polityki energetycznej UE, której celem jest ograniczenie zapotrzebowania energii, konieczne ze względu na bezpieczeństwo energetyczne i ochronę środowiska.Świadectwo charakterystyki energetycznej to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji.

CO ZAWIERA ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

 • Wskaźnik EP – określa ilość zużywanej energii pierwotnej w budynku/lokalu i stanowi informację o jego jakości energetycznej,
 • Wskaźnik EK – określa zapotrzebowanie na energię końcową, która powinna być dostarczona do budynku,
 • informacje, jakie dodatkowe modernizacje budowlane są wskazane, by poprawić jakość energetyczną obiektu budowlanego.

CZY ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE SĄ POTRZEBNE?

Certyfikacja skłania do budowy energooszczędnej, a także do termodermomorednizacji istniejących już budynków. Zmniejszenie zużycia energii oznacza zmniejszenie kosztów eksploatacji. Dlatego dla nabywców i najemców powinna być zapewniona pełna dostępność danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku. Wprowadzenie oceny energetycznej umożliwia dokonywanie w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu. Świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a jednocześnie dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu.
Świadectwa energetyczne stwarzają sytuacje pełnej jawności charakterystyki energetycznej budynków dla ich właścicieli, nabywców i najemców, a także powinny: przyczynić się do stałego zmniejszania zużycia energii związanej z użytkowaniem budynków.

Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ŚWIADECTW ZWOLNIONE SĄ BUDYNKI :

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków,
 • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • niemieszkalne służących gospodarce rolnej,
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
 • mieszkalne przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Obszerne regulacje prawne dotyczące sporządzania i obrotu świadectw energetycznych zawarte są na stronach resortu Minsterstwa Infrastruktury: www.mi.gov.pl